Thư mục

Khoảnh khắc NTV

Trở lại chiến khu

Sau cách mạng tháng 8, khi trở về thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã trù liệu "Thể nào cũng phải quay lại Việt Bắc lần nữa". Đúng như phán đoán của Người, giặc Pháp dã tâm xâm lược nước ta lần nữa. Bác và các cơ quan trung ương lại trở về chiến khu,…